Инсектициди


Суми Алфа 50 г/л есфенвалерат

 

- широкоспектърен инсектицид със поразяващ ефект

- подходящ за използване в безопасни за пчели растително защитни мерки, поради репелентното си действие

 

  концентрации и дози срещу посочените вредители:

 • 0,02 % - ябълков плодов червей; източен плодов червей; кръгломиниращ молец; листни въшки по хризантема; зелена прасковена листна въшка по пипер в оранжерии; памукова листна въшка по краставици в оранжерии; листозавивачки и педомерки по овощни: червена пъпкозавивачка, малка зимна педомерка, сива пъпкозавивачка; анарзия по кайсия; черна сливова плодова оса; сливов плодов червей
 • 0,025 % - шарен гроздов молец
 • 0,03 % - крушова листна бълха
 • 15 мл/дка - колорадски бръмбар по картофи
 • 20 мл/дка - маков листояд; зелена прасковена листна въшка по пипер на открито; неприятели по люцерната за семе: грахова листна въшка, петниста листна въшка, ларви на педомерки, люцернов листояд (възрастно), люцернов листов хоботник (ларви), пъпкова галица (възрастно), цветова галица (възрастно)
 • 25 мл/дка - вредна житна дървеница; обикновена житна пиявица;цвеклови бълхи; зелева нощенка и зелев молец по зеле; грахов зърнояд по грах; ливадна пеперуда (гъсеници II-III възр.)
 • 30 мл/дка - ливадна пеперуда - гъсеници IV и V възр.  инсектициди
 • 40 мл/дка - зелева нощенка по захарно цвекло, италиански и марокански скакалци
 • 50 мл/дка - тютюнев трипс по тютюн
 • 80 мл/дка - зелена прасковена листна въшка по тютюн


Терагард Плюс - 480 г/л хлорпирифос-етил+50г/л циперметрин

 • 0,05 % - калифорнийска щитоносна въшка
 • 50мл/дка - колорадски бръмбар; вредна житна дървеница; обикновена житна пиявица
 • 70 мл/дка - обикновен житен бегач; голям житен бегач
 • 250 мл/дка - цвеклови хоботници: обикновен цвеклов, сив царевичен, сив цвеклов; сив царевичен хоботник по царевица) 
 • 0,05 % (50 мл/дка с 60-100 л/дка работен разтвор) ябълков плодов червей - интервал на третиране 15-18 дни
 • 70 мл/дка - зелева нощенка по зелеБиская ОД– 240 г/л тиаклоприд

 • 60мл/дка - зелена прасковена листна въшка по зеленчуци; памукова листна въшка по зеленчуци 
 • 20 мл/дка - колорадски бръмбар; обикновен житен бегач 
 • 25 мл/дка рапичен цветояд.


Актелик 50 ЕК -500 г/л пиримифосметил

 • 0,15 % - източен плодов червей; бяла американска пеперуда (гъсеници I - III възраст); обикновена сливова щитоносна въшка; оранжерийна белокрилка; калифорнийска щитоносна въшка (за лятна борба)
 • 0,2 % с 0,5 л/м² при експоз. 48 h за влажна дезинсекция на празни складови помещения срещу: складови неприятели (с тракторна пръскачка)
 • 0,3 %+0,1 % вретенно масло или минерален терпентин - миризлив дървесинояд (гъсеници), ябълкова стъкленка, малка тополова стъкленка (гъсеници)
 • 100 мл/дка тютюнев трипс по тютюн; неприятели по люцерна за семепроизводство; вредна житна дървеница (ларви) - при плътност до 10 бр/м2 (самолетно - с дюзи тип дъждовна капка и разход на р-р 1,5 л/дка)
 • 120 мл/дка фасулев зърнояд;
 • 120 мл/дка - ливадна пеперуда (гъсеници II и III възраст), марокански и италиански скакалци
 • 125 мл/дка - обикновена житна пиявица; вредна житна дървеница (ларви) - обикновено третиране
 • 150 мл/дка ливадна пеперуда (гъсеници IV-V възр.)
 • 10 ррм или 20 мл/тон зърножитна и оризова гъгрица, зърнов  бръмбар, ръждивочервен брашнен бръмбар (за третиране на зърно)
 • 1,5 см³ с 12 мл вода за 10 м³ празнопространствоскладови неприятели в силозни клетки (третира се с атомизиращ електрически разпръсквач М 1026). Експозиция 48 ч
 • 1 см³ на 1 м² площ и разх. на р-р 0,5-1л/ м² складови неприятели в празни складове (третира се с тракторна пръскачка). Експозиция 48 ч.


Делиция – 56,8 алуминиев сулфид

 • 8 табл./тон зърно - За обеззаразяване на зърно в силозни клетки с/у:
 • оризова гъгрица, житна гъгрица, зърнов бръмбар, ръждивочервен брашнен бръмбар, суринамски брашнояд, ръждивочервен зърнов бръмбар - при експозиция: 3 денон. при t на зърното над 20°С; 5 денон. при t на зърното 15-20°С; 8 денон. при t на зърното 10-15°С
 • 10 табл./тон зърно - за обеззаразяване на зърно в насипно състояние в складове с/у: оризова гъгрица, житна гъгрица, ръждивочервен брашнен бръмбар, зърнов бръмбар, суринамски брашнояд, ръждивочервен зърнов бръмбар. Експозиция: 3 денон.при t на зърн. над 20°С; 5 денон. при t на зърн. 15-20°С 8 денон.при t на зърн.10-15°С
 • 2 табл./м3 - за обеззаразяване на празни складове и работни  помещения срещу: оризова гъгрица, житна гъгрица, зърнов бръм-бар, ръждивочервен брашнен бръмбар, суринамски брашнояд, ръждивочервен зърнов бръмбар, молец по сушените плодове, сив брашнен молец, тютюнев молец - при експозиция: 3 денон. при t на въздуха над 20°С; 5 денон. при t на въздуха 15-20°С;  8 денон. при t на въздуха 10-15°С


Делиция – пелети – 56.8 алуминиев фосфид

 • 40 пелети/тон зърно за обеззаразяване на зърно в силозни клетки с/у: оризова гъгрица, житна гъгрица, зърнов бръмбар, ръждивочервен брашнен бръм-бар, суринамски брашнояд, ръждивочервен зърнов бръмбар. Експозиция: 3 денон. при t на зърното над 20°С; 5 денон. при t на зърното 15-20°С;  7 денон. при 10-15°С
 • 50 пелети/тон зърноза обеззаразяване на зърно в насипно състояние в складове с/у: оризова гъгрица, житна гъгрица, суринамски брашнояд, ръждивочервен брашнен бръмбар, ръждивочервен зърнов бръмбар, зърнов бръмбар. Експозиция: 3 денон. при t на зърното над 20°С; 5 денон. при t на зърното 15-20°С;  7 денон. при 10-15°С
 • 10 пелети/м3 за обеззаразяване на празни складове и работни помещения с/у: оризова гъгрица, житна гъгрица, суринамски брашнояд, ръждивочервен брашнен бръмбар, ръждивочервен зърнов бръмбар, зърнов бръмбар. Експозиция: 3 денон. при t на въздуха над 20°С; 5 денон. при t на въздуха 15-20°С;  7 денон. при 10-15°Синсектициди рапичен цветояд


Бродифакум 

 •   0,001% бродифакум - срещу полевка - 10 гр. на активен вход


Протеус  110 ОД - 100 г/л тиаклоприд+ 10 г/л делтаметрин  

 • 40 мл/дка срещу колорадски бръмбар 45 мл/дка рапичен цветояд.
 • 70 мл/дка срещу сив царевичен хоботник по царевица