Контакти English

Новини и събития

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

                                                                               

 

                                                         До Директора на РИОСВ

 

                                                        гр.Шумен

 

 

 

      Уважаеми г-н Директор ,

 

Относно Ваше писмо с Изх.№ 3588/08.07.2015г., Ви предоставяме следната информация , съгласно Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС:

 

I.1.”Агродимекс”ООД гр.Търговище  , ЕИК: 835028298

 

2. гр.Търговище ,  Индустриална зона – зърнобаза

 

3. 0601/2 01 35  - факс  , 0886 377399 , agrodimex@abv.bg

 

4. лице за контакт : Валентин Василев

 

II.1.Резюме на предложението:

 

Инвестиционното намерение е изграждането на ново съоръжение с цел водоснабдяване на обект / селскостопанско летище / находящо се в имот 58222.356.18. по кадастралната карта на гр.Велики Преслав , собственост на фирмата.

 

2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

 

Инвестиционното предложение е с цел осигуряване необходимите водни обеми за технологични нужди и противопожарен резерв. Режима на водоползване на системата е денонощно и целогодишно , което се поддържа от резервоар с обем 100 куб.м.

 

3.Няма връзка с други устройствени планове.

 

4.Няма

 

5. Съоръжението ще бъде изградено в имот № 000317 в землището на с.Драгоево, общ.Велики Преслав.Съоръжението не е в близост и не засяга защитени зони.

 

 

 

6. Съоръжението е с вътрешен диаметър 3.2 м. и дълбочина 12 м. срено денонощният дебит на черпене е 25 куб.м./д .

 

7. Инвестиционното намерение не предполага изграждането на нова инфраструктура.

 

8.Изграждането на проектния ШК ще се осъществи по следната последователност и продължителност:

 

- събиране , систематизиране и анализ на архивна и публикувана информация /геоложка , климатична , хидроложка , ходрогеоложка и хидрохимична / за изготвяне на обосновка за водовземане чрез изграждането на нов водоизточник – 20 дни;

 

- Подаване заявление до БДЧР – гр.Варна за издаване разрешително за водовземане

 

- Издаване на разрешително от БДЧР- гр.Варна – до 60 дни;

 

- Начало на строителство и геоложко и хидрогеоложко проучване – до 5 дни след получаване на разрешителното;

 

- Изкопно – строителни работи по изграждане на ШК /организация ; изкопи ,придружени с изчерпване на вода с дебит 10-20л/с ; бетонови работи ; ликвидация и др./ - 40 дни;

 

- Усвояване на шахтовия кладенец:

 

-почистване на кладенеца до избистряне и установяване на СВН

 

- водочерпене с помпа с дебит Q = 3.0 л/с и проследяване възстановяването на водното ниво

 

- тристъпален помпен тест с Q1 = 1.0л/с , Q2 = 2.0 л/с и Q3 = 3.0л/с

 

- вземане на водни проби за химически и бактериологически анализ – 7 дни

 

- Доставяне на водните проби до лицензирана лаборатория и получаване на резултаи – 15 дни

 

- Общата продължителност на работата  , без дните за получаване на разрешителното , е около 82 работни дни. След получаване на разрешителното ще се изготви проект за оборудване на кладенеца и съоръженията за доставяне на водните обеми по предназначение.

 

9.За изпълнение на проектното съоръжение е необходима квалифицирана бригада строителни работници  , окомплектована с багер ; транспорт ; кран ; високодебитна помпа мин=10 л/с , снабдявана с необходимите строителни материали. Всички изкопни и строителни работи трябва да се извършват  , съгласно комплексните единни норми; нормите за безопасност на труда и нормите за опазване на околната среда.

 

10.Не се предвижда използването на природни ресурси.

 

11. При изграждане на съоръжението не се предвижда получаване на отпадъци.

 

12. В хода на изграждането на ШК са възможни замърсявания на почвата с ГСМ от използваните машини . При всички случаи около кладенеца ще се изгребва до 0.20 м. Под проникналите замърсители в нея, след което ще се извърши рекултивация на терена. Изкопните материали от ШК ще се депонират в депо , посочено от инвеститора. Отвеждането на водочерпената вода ще става далеч от ШК на определеното за това място.

 

13. Няма

 

14.Разрешително от Басейнова Дирекция гр.Варна

 

15.Няма

 

16.При изграждането и водочерпенето на ШК ще се спазват всички изисквания на “Правилник по безопасност на труда при геолого – проучвателните работи ”Наредба № 3/1996г. за Инструктаж на работниците и служителите по безопасност , хигиена на труда и ПО и Наредба № 6/1996г.за общите изисквания и задължения за осигуряване на безопасност на трудовата дейност.

 

III. 1. Приложение № 1 / скица на имота/

 

2.Собственик на имота „Агродимекс”ООД

 

3.Няма

 

4.Няма

 

5.Няма

 

IV.1.Няма отрицателно въздействие.

 

2.Няма

 

3.Няма

 

4.Няма

 

5.Няма

 

6.Няма

 

7.Няма мерки

 

8.Няма

Агродимекс ООД посочва място за възражения :

гр. Търговище, ул. Раковска 3.  

 

Дата:13.07.2015г.             С Уважение „Агродимекс” ООД

 

                                                                                                                      

Още новини